Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ (3 kvietimas).

2019-08-02

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ (3 kvietimas). Šia priemone siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 000 000 Eur  ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų. […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2.

2019-07-26

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2. Šia priemone siekiama sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 281 494 Eur ES struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 250 000 Eur, bet ne daugiau kaip […]


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

2019-05-23

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Šia priemone siekiama padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 Eur, mažiausia – 100 000,00 Eur. Pagal priemonę finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Priemonės metu remiamos veiklos: infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Interreg Lietuvos ir Latvijos programą

2019-05-07

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškos trečiojo kvietimo metu priimamos pagal tris programos prioritetus: I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant. III. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga. IV. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.   Sąlygos: finansuojami projektai turi prisidėti prie programos […]


Kvietimas teikti paraišką pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą

2019-04-29

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Šia programa siekiama stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3

2019-04-05

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3. Priemonė „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3 skirta užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarų elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3

2019-04-01

Kviečiame teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3. Priemonė „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 3. skirta užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose. Siekiant pakeisti iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje, projektu remiamas biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3

2019-03-25

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, […]


Kvietimas teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas

2019-03-07

Sporto rėmimo fondas skelbia sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto rėmimo fondo 2019 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais: Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra; […]


Kvietimas teikti paraiškas Veiksmų planavimo tinklų kūrimui

2019-01-14

Kviečiame teikti paraiškas URBACT programos projektams, kuriuose galėsite dalintis patirtimi su vietos ir kitų šalių suinteresuotaisiais subjektais ir parengti naudingus miestui sprendimus. URBACT kvietimo teikti projektų paraiškas metu ketinama patvirtinti apie 23 veiksmų planavimo tinklų projektus. Projektuose kviečiama bendradarbiauti iki 10 miestų. Bendradarbiaujant bus parengti miestų integruoti veiksmų planai, taip pat miestai galės išbandyti smulkius sprendimus ar […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

2018-12-04

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850 „Regio potencialas LT“. Šia priemone siekiama paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai sudarytų sąlygas […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

2018-11-07

Europos socialinio fondo agentūra kviečia savivaldybių administracijas ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas (lopšelius – darželius, darželius, universalius daugiafunkcius centrus, pradines mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) iki 2019-01-28 teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Daugiau informacijos apie šį kvietimą: Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

2018-11-02

AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ kviečia teikti paraiškas projektų finansavimui pagal fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.   Daugiau informacijos ir projekto reikalavimus rasite: Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraišką, investicinį projektą ir kitus reikalingus […]


Kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui pagal „Pramonės skaitmeninimas LT“ priemonę

2018-05-28

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.31-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Finansavimo tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti […]


Remiamos investicijos į miškininkystės technologijas

2016-07-20

Nuo rugpjūčio 1 d. NMA miškininkus kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas finansuoti šiais metais renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 […]


Priemonės „Intelektas“ kvietimas teikti paraiškas antrajam etapui

2016-07-20

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pareiškėjus, kurių paraiškos pirmajame etape pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ buvo įvertintos teigiamai, teikti paraiškas antrajam konkurso etapui. Paraiškų pateikimo terminas yra 2016 m. rugpjūčio 31 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Tel.: (8 5) 2430177 […]


Verslininkai kviečiami kreiptis dėl konsultacijų išlaidų kompensavimo

2016-07-05

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) informuoja, kad LR ūkio ministerija kviečia smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, kompensuoti. Pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ pirmuoju kvietimu bus paskirstyta iki 2 mln. eurų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis:  http://invega.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Paskelbtas priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimas

2016-06-21

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra informuoja, kad š. m. gegužės 31 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) […]


ŽRVVG gali kreiptis paramos

2016-06-21

Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Paraiškos renkamos iki rugsėjo 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo […]


Paraiškos verslui paremti – jau rudenį

2016-06-21

Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškos pagal minėtą veiklą bus […]


Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas

2016-06-21

Nuo š. m. liepos 1 d. bus renkamos paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui paremti. Šiam, dar vienam jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo laikotarpiui, nuo 2016 m. birželio 6 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės. Pradedantys ūkininkauti ir norintys pasinaudoti Europos Sąjungos ir valstybės finansine parama asmenys paraiškas galės teikti iki liepos 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal […]


Paskelbtas priemonės „Inoklaster LT“ kvietimas

2016-05-25

Šių metų gegužės 24 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 […]


Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas

2016-05-25

Gegužės viduryje prasidėjo paraiškų rinkimas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 1 mln. eurų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, o kreiptis gali labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės. Verta pažymėti, kad […]


Laikas teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms

2016-05-18

Nuo gegužės 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškas iki rugpjūčio 31 d. gali teikti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šiam veiklos […]


NMA kviečia kreiptis paramos investicijoms finansuoti

2016-05-18

Nuo gegužės 16 d. galima kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai asmenys – valdą). Paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių […]


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal LAAIF programą

2016-05-10

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-153. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, […]


Paskelbtas priemonės „Verslo klasteris LT“ kvietimas teikti paraiškas

2016-05-10

Šių metų gegužės 6 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: […]


Paskelbtas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-05-10

Europos socialinio fondo agentūra ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Finansavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos. Plačiau čia. Informacijos […]


Paskelbtas antrasis priemonės „SmartInvest LT+“ kvietimo konkursas

2016-05-03

Gegužės 2 d.,  VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas antrasis priemonės „SmartInvest LT+“ kvietimas teikti paraiškas. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309  


Parama tradicinių amatų centrų plėtrai

2016-05-03

Nuo š. m. gegužės 2 d. tradicinių amatų centrus plėsti ir modernizuoti norinčios savivaldybės ir kiti viešieji juridiniai asmenys galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir […]


Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui

2016-04-25

Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus priimamos nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Pagal veiklos sritį remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją […]


Investicijos į žemės ūkio valdas

2016-04-25

Šių metų balandžio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų. Paramos kviečiami kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą (juridiniai […]


Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama

2016-04-25

Nuo š. m. gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 700 tūkst. Eur. Plačiau čia. Informacijos šaltinis:  www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Paskelbtas priemonės „Eco inovacijos LT+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-04-13

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad š. m. balandžio 13 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco inovacijos LT+“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius […]


NMA balandį kviečia teikti paraiškas

2016-04-05

NMA informuoja, kad balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal penkias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias KPP priemonių veiklos sritis gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 […]


Paskelbtas priemonės „DPT pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas

2016-03-31

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad š. m. kovo 29 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „DPT pramonei LT+“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius […]


Akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos

2016-03-24

Akvakultūros sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Paramos lėšų suma paraiškų rinkimui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto siekia 5 mln. eurų. Paraiškas gauti paramą akvakultūros įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui didinti gali teikti tiek jau veikiančios, tiek tik veiklą pradėti ketinančios labai […]


Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

2016-03-24

Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. […]


Renkamos žuvininkų paraiškos

2016-03-24

NMA informuoja, kad kovo–birželio mėnesiais renkamos paraiškos pagal daugelį Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemonių. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


„Invega“ kviečia teikti paraiškas dėl rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ valdymo

2016-03-18

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas naujai rizikos kapitalo priemonei „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdyti. Finansų tarpininką atrinks „Invegos“ sudaryta atrankos komisija, kurią sudarys „Invegos“ darbuotojai ir išorės ekspertai. Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui, taip pat didinti finansavimo prieinamumą įmonėms, […]


LVPA informuoja apie paskelbtą 2016 m. priemonių kvietimų planą

2016-03-18

Lietuvos verslo paramos agentūra informuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė ES investicijų priemonių kvietimų planą 2016 metams. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: lvpa.lt


Kaimo bendruomenės kviečiamos kreiptis paramos

2016-03-18

Nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Iš viso bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Vietos bendruomenės šiais metais raginamos įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms […]


Renkamos paraiškos moksliniams tyrimams vykdyti

2016-03-18

NMA informuoja, kad iki š. m. kovo 31 d. Žemės ūkio ministerija renka paramos paraiškas žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti. Į 330 tūkst. eurų siekiančią valstybės pagalbą gali pretenduoti juridiniai asmenys arba mokslininkų grupės, kurių pagrindinė veikla – vykdyti nepriklausomus fundamentinius, pramoninius tyrimus, bandomąją taikomąją veiklą ir […]


Įmonės kviečiamos kreiptis dėl dalinio palūkanų kompensavimo

2016-03-10

LR Ūkio ministerija kviečia įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti. Iš viso iki 2023 m. įmonėms bus kompensuota iki 21,7 mln. eurų iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.invega.lt


Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas teikti paraiškas

2016-03-10

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) informuoja, kad šių metų kovo 7 d. agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: […]


Renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti

2016-03-10

Šiuo metu renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur. […]


Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2016-03-01

Nuo kovo 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 177 000 Eur paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą […]


Parama melioracijos projektams

2016-03-01

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos […]


NMA kviečia kreiptis paramos biodujų gamybai

2016-02-03

Nuo š. m. vasario 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 4 578 503 […]


Patvirtintas žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas

2016-02-03

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones paraiškų priėmimo 2016 metais grafikas. Paraiškų teikimo grafike 2016 metais numatytas paraiškų rinkimas pagal 10 priemonių. Paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ pradedamos rinkti jau š. m. vasario 15 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP […]


Miškininkai kviečiami teikti paraiškas

2016-01-25

Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų […]


„SmartInvest LT+“ – investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

2016-01-15

Šią savaitę VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas priemonės „SmartInvest LT+“ konkursas projektų finansavimui gauti. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt


Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ kvietimas

2016-01-05

Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ kvietimo konkurso I etapas ( konkursas Europos Sąjungos investicijoms gauti vyks dviem etapais). Vykdyti didelės apimties mokslinius tyrimus, įsigyti tam reikalingą įrangą įmonės galės pasinaudodamos ES struktūrinės paramos investicijomis. Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Ūkio ministerija pirmuoju kvietimu paskirstys 60 mln. eurų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: […]


ES investicijos regionų turizmo e-rinkodarai

2015-12-28

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ kvietimas teikti paraiškas. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


Patvirtintas KPP paraiškų priėmimo grafikas

2015-12-28

Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas. Paraiškų priėmimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau kaip 35 KPP priemones ar veiklas. Pirmosios paraiškos 2016 m. pradedamos rinkti nuo vasario 1 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: […]


Pradedantiesiems verslą – naujos galimybės skolintis

2015-12-14

Pradedantiesiems verslą, ir ypač susiduriantiems su sunkumais darbo rinkoje, gera žinia – planuojama, kad ateinančių metų vasarą jie galės palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis skolintis verslo pradžiai ar jo plėtrai iš naujai įsteigto Fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF 2014-2020). Taip bus užtikrinta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams galimybė lengviau […]


Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

2015-12-14

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą. Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui […]


Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės programą

2015-12-07

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog šiuo metu renkamos paraiškos pagal penkias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemones. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) 2430177 Mob. tel.: (8 620) 43309


Lietuvos bitininkai kviečiami teikti paraiškas

2015-11-24

Bitininkystės sektoriaus atstovai nuo š. m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones. Daugiausiai lėšų skirta priemonėms „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (199 324 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (169 102 Eur). Šiek tiek mažiau lėšų skirta priemonėms „Varozės kontrolė“ (108 […]


Pieno perdirbėjams – 20 mln. eurų paramos lėšų

2015-11-24

Pieno perdirbimu ir rinkodara užsiimančios įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramai gauti. Į paramą pretenduojantys juridiniai asmenys turi pateikti detalų verslo planą. Pieno perdirbėjų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) […]


Gamybos ir prekybos planams finansuoti – paramos lėšos

2015-11-17

Nuo š. m. lapkričio 9 d. iki 2016 m. sausio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra renka paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Gamybos ir prekybos planai“. Šiuo etapu gamybos ir prekybos planams parengti bei įgyvendinti skirta suma siekia 430 tūkst. eurų. Pagal šią priemonę paramos gali kreiptis Žvejybos produktų gamintojų organizacijų […]


LR aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas paramai gauti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse

2015-11-04

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas informuoja, kad LR aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“. Kvietimui skirta suma – 150 tūkst. Eur. Projektų paraiškas […]


Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

2015-11-04

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. renka paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia […]


Smulkiojo verslo investicijoms pagal ES priemonę „Procesas LT“ – beveik 9 milijonai eurų

2015-10-23

LR Ūkio ministerija kviečia labai mažas, mažas ir vidutines įmones teikti paraiškas paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių investicijų priemonę „Procesas LT“ gauti. Parama teikiama įmonėms, norinčioms diegti inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas įmonėms padidinti darbo našumą. Šiuo kvietimu projektams įgyvendinti bus paskirstyta 3 mln. eurų investicijų iš […]


ŽRVVG – paramos galimybės

2015-10-09

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“. Paramos lėšos gali būti skiriamos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) rengti, taip pat pareiškėjo gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui vystyti (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG […]


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“

2015-10-09

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Pagal šią priemonę numatoma finansuoti užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Plačiau […]


Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

2015-10-01

Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo š. m. spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. renka paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ gauti. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 mln. 232 tūkst. eurų paramos lėšų. Paramos gali kreiptis Europos inovacijų partnerystės […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“

2015-10-01

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ numatoma finansuoti šias veiklas: 1. Vietos plėtros strategijų rengimas. 2. Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai […]


NMA rugsėjį kviečia teikti paraiškas

2015-08-27

Rugsėjo mėnesį NMA kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones. Š. m. rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Pagal paminėtą veiklos sritį remiamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos […]


Jau rugsėjį ŽRVVG galės kreiptis paramos

2015-08-20

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo priemonę „Parengiamoji parama“. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) paraiškos bus renkamos iki š. m. lapkričio 2 d. Pagal šią 2014–2020 m. programinio laikotarpio priemonę pareiškėjai gali kreiptis paramos žvejybos ir akvakultūros […]


Bus galima kreiptis paramos biodujų gamybai

2015-08-20

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiems metams Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 15 mln. Eur paramos. Paraiškos paramai gauti Nacionalinės […]


Teikiantiems švietimo paslaugas galimybė gauti paramą

2015-08-11

2015 m. rugpjūčio 5 d. švietimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys pakviesti teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo stipendijų programą. Būsimi projektai padės gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus, modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją. Kvietimo teikti paraiškas projektams, planuojamiems finansuoti Programos lėšomis, numatyta 718 […]


Melioracijos projektus gali teikti ir asmenų grupės

2015-08-11

Savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos kviečiamos pasinaudoti Europos Sąjungos parama, teikiama vandentvarkos projektams įgyvendinti. Šiemet paraiškas gali teikti ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta […]


Paskelbtas priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimas teikti paraiškas

2015-08-05

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pramonės įmones teikti paraiškas gauti paramą energetiniam auditui atlikti pagal priemonę „Auditas pramonei LT“. Šiuo kvietimu bus paskirstyta 1 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://lvpa.lt Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų […]


Paskelbtas priemonės „E-verslas LT“ kvietimas teikti paraiškas

2015-08-05

Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kuriuo siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti elektroninio verslo sprendimus ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui augti. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 4,5 mln. eurų ES paramos. Plačiau čia. […]


NMA rugpjūtį kviečia teikti paraiškas

2015-07-30

Rugpjūčio mėnesį Nacionalinės mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones. Rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Nuo rugpjūčio 3 d. paramos […]


Palūkanos toliau kompensuojamos iš grįžusių lėšų

2015-06-30

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovai ir toliau gali naudotis „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) siūloma dalinio palūkanų kompensavimo galimybe nepaisant to, kad artimiausiu metu palūkanoms kompensuoti bus sėkmingai panaudotos jau visos (16,22 mln. Eur arba 56,0 mln. Lt) Europos regioninės plėtros fondo lėšos, skirtos įgyvendinti būtent šiai priemonei. Toliau palūkanos bus kompensuojamos iš INVEGOS […]


ESF agentūra kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“

2015-06-12

LR vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ numatoma finansuoti šias veiklas: 1. Vietos plėtros strategijų rengimas. 2. Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas – remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai […]


Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams

2015-06-05

Įmonės ir žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės ir Europos Sąjungos paramą. Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių bei įrangos, įskaičiuojant ir techniką, įsigijimo, taip pat bendrosios išlaidos. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos […]


LAAIF kviečia teikti paraiškas dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo visuomeninės paskirties pastatuose

2015-05-20

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas nuo 2015 m. gegužės 19 d. paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Paraiškas gali teikti […]


VVG kviečiamos teikti paraiškas

2015-05-14

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad nuo gegužės 11 dienos renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijas“. Paraiškas gali teikti kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) ir dvisektorės VVG, kurios yra parengusios vietos plėtros strategijas (VPS). Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP […]


Renkamos tautinio paveldo veiklos paramos paraiškos

2015-05-05

Nuo š. m. balandžio 29 d. iki gegužės 13 d. renkamos paraiškos finansuoti tautinio paveldo produktų sukūrimo bei populiarinimo veiklas. Valstybės pagalba skiriama tautiniams produktams sukurti, pagaminti, pristatyti ir tradiciniams amatams demonstruoti, produktams realizuoti, taip pat tautinio paveldo populiarinimo leidiniams leisti bei tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę

2015-04-30

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo ir pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos […]


NMA kviečia teikti paraiškas pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“

2015-04-30

Nuo gegužės 4 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Paraiškas iki birželio 30 d. bus galima pateikti NMA Kaimo plėtros ir […]


Investicijos į žemės ūkio valdas

2015-04-30

Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės jau gali teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) paramai gauti. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 150 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos šiais metais gegužės […]


Patvirtintos KPP priemonės taisyklės

2015-04-24

Š. m. balandžio 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės. Šiuo KPP paraiškų rinkimo etapu priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti skirta 178 952 […]


Tobulinti įgūdžius ūkininkams padeda parama

2015-04-24

ES teikia finansinę paramą mokymo institucijoms, kurios pagal įvairias programas organizuoja mokymus ūkininkams, siekiantiems gerinti kvalifikaciją ir ūkių ekonominės veiklos rezultatus. Vien šiemet tam skirta 1 mln. 177 tūkst. eurų paramos lėšų. Parama mokslo, studijų ir mokymo institucijoms, įstaigoms, turinčioms teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės […]


Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės fin. mechanizmo programos ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti

2015-04-03

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės finansavimui gauti. Dvišalio fondo ,,B“ priemonės lėšos skiriamos projektų vykdytojų ir partnerių iš „Donorių šalių“ (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika […]


Jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas

2015-04-03

Jaunieji šalies ūkininkai nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šią programą gavimo klausimais. Galime […]


Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

2015-03-28

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2015 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d. Plačiau čia. Informacijos šaltinis: http://laaif.lt/ EIP teikia konsultacijas paramos pagal šios programos kryptis gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė […]


Renkamos kaimo bendruomenių paraiškos

2015-03-26

Nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d. renkamos kaimo bendruomenių paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Paramos lėšomis kaimo bendruomenės kviečiamos įgyvendinti projektus, skirtus kurti verslo aplinką, skatinti kaimo gyventojų verslumą (skiriama iki 6 000 Eur (20 717 Lt)), bendruomeniškumą (iki 3 000 Eur (iki […]


NMA: užsiimantieji ūkinių gyvūnų karantinavimu ir aukcionų veikla gali teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti

2015-03-26

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad nuo š. m. kovo 23 d. iki balandžio 13 d. užsiimantieji ūkinių gyvūnų karantinavimu ir aukcionų veikla gali teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti. Šių veiklų rėmimo paraiškos renkamos pirmą kartą, o 2015 m. numatyta skirti apie 50 000 Eur (172 640 Lt). Dėl paramos gali kreiptis ne mažiau kaip […]


NMA kviečia teikti paraiškas

2015-03-26

Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, veiklos sritis bei veiklas. Plačiau čia Informacijos šaltinis: www.nma.lt EIP teikia konsultacijas paramos pagal šios programos priemones rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 5) […]


Kokybiškų produktų gamintojai gali teikti paraiškas

2015-03-04

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad iki š. m. kovo 31 d. renkamos paraiškos pagal Pagalbos žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti skirta 15 tūkst. Eur (58 tūkst. Lt). Valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos […]


Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą

2015-02-12

2015 m. vasario 11 d. paskalbtas kvietimas įmonėms, norinčioms pasinaudoti parama žaliosioms inovacijoms. Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos kvietimo biudžetas yra 1,5 mln. eurų. Šįkart į paramą, finansuojamą 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, gali pretenduoti ne tik smulkios ir vidutinės, bet ir didelės Lietuvos įmonės. Paramą numatoma skirti veikloms, susijusioms tiek su […]


Kvietimas teikti paraiškas dideliems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą

2015-02-05

2015 m. sausio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dideliems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Šios programos tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės […]


Kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą

2015-02-05

2015 m. sausio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ smulkių projektų subsidijos schemą. Šios programos tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją […]


Papildomai skiriama 2 896 200,19 Eur norintiems įgyvendinti verslo idėjas iš Atviro kreditų fondo

2015-01-22

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams pagerintos sąlygos pasinaudoti lengvatinėmis finansavimo sąlygomis iš Atviro kreditų fondo (AKF). INVEGOS fondo Priežiūros komitetas nusprendė fondui papildomai skirti 2 896 200,19 Eur sumą, tad šiuo metu fondas sudaro 57 055 143,65 Eur. Finansavimo sutartys su kredito įstaigomis turi būti pasirašytos iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Plačiau čia. Informacijos […]


Skelbiamas priemonės „Naujos galimybės“ kvietimas

2015-01-21

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) š. m. sausio 19 d. skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pirmasis 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio kvietimas. Plačiau čia ir čia. Informacijos šaltiniai: www.lvpa.lt, www.ukmin.lt EIP teikia konsultacijas šios priemonės projektų rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti. Platesnė informacija: Eimantas Kamienas Projektų vadybos direktorius Tel.: (8 […]


Skelbiamas kvietimas pagal priemonę „Regio Invest LT+“

2015-01-21

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) š. m. sausio 19 d. skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ ir gauti projektų finansavimą iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Plačiau čia ir čia. Informacijos šaltiniai: www.lvpa.lt, www.ukmin.lt EIP teikia […]