Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir kartu netrukus atnaujins Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginį plėtros ir 2012-2014 m. strateginį veiklos planus bei parengs 2016-2025 m. strateginį plėtros planą. Siekdami išsiaiškinti turizmo, kultūros ir sporto situaciją bei perspektyvas Trakų rajone, „Eurointegracijos projektai“ Trakų rajono savivaldybei atliks sektorinę studiją „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono savivaldybėje“.

Strateginių planų atnaujinimas ir parengimas Trakų rajono savivaldybei padės užtikrinti turimų išteklių racionalų naudojimą, kryptingą ir efektyvų rajono plėtros planavimą bei vykdymą ilgalaikėje perspektyvoje.

Rengdami 2016-2025 m. ir atnaujindami 2008-2015 m. strateginius plėtros planus, „Eurointegracijos projektai“ turės atlikti esamos būklės analizę, suformuluoti ilgalaikę Trakų rajono plėtros viziją, nustatyti Trakų rajono plėtros ilgalaikius prioritetus, parengti Trakų rajono 2016-2025 m. strateginį plėtros planą ir šio plano priežiūros sistemą.

Atnaujinant Trakų rajono savivaldybės 2012-2014 m. strateginį veiklos planą, bus atliktos aplinkos, išteklių ir SSGG analizės, peržiūrėtas ir atnaujintas savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, peržiūrėti Trakų rajono savivaldybės trumpalaikiai strateginiai tikslai, įvertinta misija ir parengtos strateginio veiklos plano programos.

Iki 2014 m. lapkričio mėn. strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ parengs sektorinę studiją „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono savivaldybėje“. Rengiant šią studiją bus išanalizuota turizmo, kultūros ir sporto sričių situacija, ištirtas paslaugų poreikis, išsiaiškintas kultūros, sporto ir turizmo plėtros potencialas ir įvertintos už šias sritis atsakingų įstaigų modernizavimo, veiklos tobulinimo ir lėšų pritraukimo galimybės.

Apsvarsčius ir įvertinus sektorinėje studijoje pasiūlytus sprendimus, jie bus įtraukti į 2016-2025 m. ir  2008-2015 m. Trakų rajono strateginius plėtros planus.

Strateginiai plėtros planai atnaujinami ir rengiami bei sektorinė studija atliekama įgyvendinant  projektą „Darni ir kryptinga Trakų rajono plėtra“, vykdomą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Strateginių planų atnaujinimas, rengimas ir sektorinės studijos „Darni turizmo, kultūros ir sporto plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ atlikimas finansuojami Trakų rajono savivaldybės administracijos, LR valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projektą planuojama užbaigti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.