UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įsipareigojo atlikti Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus tyrimą ir jo rezultatų analizę. Tyrimu siekiama ištirti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) finansinio savarankiškumo laipsnį ir suformuluoti atitinkamas rekomendacijas, išanalizuoti su nevyriausybiniu sektoriumi susijusių atliktų tyrimų pobūdį ir apimtis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina NVO ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą, kurio paskirtis – sudaryti sąlygas ilgalaikei nevyriausybinio sektoriaus plėtrai, skatinti NVO telkimąsi ir jų bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi, skatinti NVO finansinį savarankiškumą, verslumą ir savanoriškos veiklos plėtrą. Visuomenei, valstybės ir savivaldybės institucijoms bei NVO reikalinga kokybiška informacija apie aptariamo sektoriaus plėtros trikdžius ir NVO finansinio savarankiškumo didinimo galimybes bei perspektyvas.

Šiuo metu trūksta kokybiškos statistinės informacijos apie NVO sektoriaus plėtrą, tyrimų, apžvalgų ir studijų, reikalingų pagrįstai NVO sektoriaus raidos analizei, sprendimams priimti bei aprūpinti informacija visuomenę ir suinteresuotus vartotojus.

Sprendžiant minėtus klausimus ir bus tiriamos Lietuvos NVO finansinio savarankiškumo galimybės. Strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ parengs svarbiausių nuo 1991 m. atliktų su nevyriausybiniu sektoriumi susijusių tyrimų sąrašą, atliks tyrimų apžvalgos analizę, surinks informaciją apie NVO finansuoti skirtas valstybės institucijų 2010–2014 m. biudžeto lėšų programas ir NVO finansuoti skirtas savivaldybių 2010–2014 m. biudžeto lėšų programas.

Ketinama parengti ir nevyriausybinėms organizacijoms biudžeto lėšomis finansuoti skirtų valstybės institucijų ir savivaldybių 2010–2014 m. programų, priemonių apžvalgą, išsiaiškinti dabartines Lietuvos NVO finansinio savarankiškumo galimybes. Galiausiai, išanalizavus gautus tyrimo rezultatus, bus pateiktos rekomendacijas, kaip stiprinti šių organizacijų finansinį savarankiškumą, skatinti verslumą ir kaip šias organizacijas įtraukti į viešųjų paslaugų teikimą.

UAB „Eurointegracijos projektai“ šiuos darbus įgyvendins atlikdama reprezentatyvią NVO apklausą ir antrinę duomenų analizę.