UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina darbus pagal sutartį „Kalvarijos (tikslinės teritorijos) urbanistinės plėtros teritorijos struktūros analizės, įvertinimo, vystymo tikslų, uždavinių, priemonių ir programos vystymo plano parengimas“.

Pasirašiusi sutartį su Kalvarijos savivaldybės administracija, įmonė „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo atlikti Kalvarijos urbanistinės plėtros teritorijos struktūros analizę, išnagrinėti Kalvarijos tikslinės teritorijos plėtros galimybes, prioritetus ir priemones. Atlikus studiją, įvertinus jos rezultatus ir remiantis išvadomis, yra atnaujinamas Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 metų strateginis plėtros planas. Šis planas prisidės siekiant savivaldybės tikslų – gerinti Kalvarijos gyvenamosios, verslo ir rekreacinės aplinkos būklę.

Galiausiai „Eurointegracijos projektai“ parengs 2014-2020 metų Kalvarijos miesto tikslinės teritorijos vystymo programos projektą, kuriuo siekiama nustatyti Kalvarijos integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014-2020 metams. Įgyvendindama šią užduotį įmonė atlieka programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizę, formuluoja vystymosi tikslus, uždavinius ir rengia priemones bei programos veiksmų planą.

Minėti darbai yra finansuojami iš Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų.