UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija ir rengs Kauno miesto savivaldybės strateginį planą iki 2022 metų. Darbai bus skaidomi į dvi dalis: iki 2015 m. gegužės mėn. įmonė parengs Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2022 m., o iki 2014 m. pabaigos planuojama parengti Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 m. strateginį veiklos planą.

Kauno m. savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kauno miesto savivaldybės strateginio plano iki 2022 metų parengimas“, siekia tobulinti strateginio planavimo procesą Kauno m. savivaldybėje norint užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų vykdymą ir didesnę teritorinę socialinę sanglaudą regione. Minėtas tikslas bus pasiektas parengiant vidutinės trukmės plėtros ir veiklos planus.

Vidutinės trukmės pagrindinis savivaldybės strateginio planavimo dokumentas – Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 m. – yra skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti. Šis strateginis plėtros planas turės užtikrinti tolygų miesto vystymąsi ir būti miesto plėtros pagrindu. Rengdama planą UAB „Eurointegracijos projektai“ turės atlikti savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę, Kauno miesto 2005-2015 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, miesto socialinės ekonominės būklės analizę. Įmonė savivaldybei pagelbės formuluojant miesto viziją, prioritetus, tikslus ir uždavinius. Galiausiai bus parengtas strateginis plėtros planas ir suformuluoti jo vertinimo rodikliai.

Savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas – tai trumpalaikis Kauno miesto savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas ir savivaldybės veiklos analizės išvadas, bus suformuluojama misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, nustatomi vertinimo kriterijai, siekiami rezultatai, planuojamos priemonės ir joms vykdyti numatomi asignavimai. Parengtas planas padės užtikrinti efektyvų Kauno m. savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti veiklos strateginio planavimo ir biudžeto rengimo procesus savivaldybėje.

Su parengtais dokumentais bus galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.