UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo viešą konkursą ir Raseinių rajono savivaldybei teikia konsultavimo paslaugas atnaujinant Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą.

2013 m. liepos 18 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Raseinių raj. savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ (Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016) finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai finansavimas buvo skirtas pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (VP1-4.2-VRM-02-R) įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant projektą buvo parengtas Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas – studija, vadovaujantis kuriuo šiuo metu yra atnaujinamas Europos Socialinio fondo ir Raseinių savivaldybės administracijos lėšomis finansuojamas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas. Atnaujinant šį planą konsultavimo paslaugas teikia UAB „Eurointegracijos projektai“.

Atlikdama esamos ekonominės ir socialinės būklės analizes, strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ rengia žmogiškųjų išteklių, socialinės ir ekonominės aplinkos, transporto ir inžinerinės infrastruktūros bei aplinkosaugos, gamtinės aplinkos analizę, atlieka stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę. „Eurointegracijos projektai“ taip pat turi parengti savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę, atlikti gyventojų ir įvairių institucijų ekspertų apklausą ir nuomonės tyrimą.

Šiuo metu yra atnaujinamas ir Raseinių rajono savivaldybės plėtros strategijos prioritetų sąrašas ir savivaldybės plėtros strateginis planas – peržiūrimi ir atnaujinami strateginiai plėtros tikslai, uždaviniai ir veiksmai, kuriuos savivaldybė turės atlikti.