UAB „Eurointegracijos projektai“ ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2014 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė sutartį dėl Mokymo programų parengimo supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti įvairiuose sektoriuose ir mokymų organizavimo paslaugų, įgyvendinant projektą „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V) priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“.

Projekto tikslas – prisidėti prie sveikatos priežiūros reformos tęstinumo ir tobulinti bei plėtoti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs penkias mokymo programas supratimui apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti įvairiuose sektoriuose (transporto, turizmo, žemės ūkio, energetikos, aplinkos apsaugos), mokymams reikalingą metodinę medžiagą bei kiekvienai mokymo programai išbandyti organizuos 16 valandų bandomuosius mokymus transporto, turizmo, žemės ūkio, energetikos ir aplinkos apsaugos sektorių specialistams.

Analogiškų mokymo programų šiuo metu Lietuvoje nėra parengta. Jos bus naudojamos transporto, žemės ūkio, turizmo, energetikos ir aplinkos apsaugos sektorių specialistų kvalifikacijos kėlimo programose. Pagal sukurtas mokymo programas atskirų sričių specialistus mokys kvalifikuoti visuomenės sveikatos specialistai.

Mokymo programos yra priemonė, skirta siekti projekto tikslo – prisidėti prie sveikatos priežiūros reformos tęstinumo ir tobulinti bei plėtoti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą – ir įgyvendinti projekto uždavinį – poveikio sveikatai vertinimo svarbos didinimas dalyvaujančiuose ar susijusiuose su poveikio sveikatai vertinimu sektoriuose ir institucijose.

Mokymo programos yra skirtos plėtoti transporto, turizmo, žemės ūkio, energetikos, aplinkos apsaugos sektorių specialistų supratimą apie jų srityje priimamų sprendimų galimas pasekmes visuomenės sveikatai ir apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodologiją ir procedūras. Bus siekiama, kad mokymo programos suformuotų minėtų sričių specialistų gebėjimų vertinti transporto, turizmo, žemės ūkio, energetikos, aplinkos apsaugos sektorių politikų, strategijų ar programų poveikį visuomenės sveikatai pagrindus bei padėtų plėtojant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo taikymą atliekant planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir sprendimų poveikio vertinimo procedūras.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, jį įgyvendins Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.