UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Vilniaus visuomenės sveikatos centru ir rengs pasiūlymus, kaip tobulinti biocidinių produktų valdymo modelį. Projektu siekiama prisidėti prie visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymo gerinimo tobulinant biocidinių produktų valdymo sistemą.

Šiuo metu Vyriausybės įstaigos, ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos, dalyvaujančios biocidinių produktų valdyme, turi savo atskiras informacines sistemas savo, suinteresuotų asmenų ir visuomenės poreikiams tenkinti. Biocidinių produktų informacija jose yra fragmentiška, sunkiai prieinama ir suprantama, vienpusiška. Siekiant spręsti šias problemas, Lietuvoje buvo parengtas valstybės institucijų, dalyvaujančių biocidinių produktų valdyme, informacinių sistemų veiklos modelis.

Siekiant, kad modelis būtų efektyvus, būtina suderinti biocidinių produktų valdymo veiklos algoritmus su besikeičiančiomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis bei naujomis reglamentavimo tendencijomis Europos Sąjungos mastu. Nepaisant sumažėjusių valstybės ekonominių galimybių, biocidinių produktų valdymo sistema turi užtikrinti jų saugą ir efektyvumą, sprendimai dėl jų autorizacijos, rinkos ir naudojimo priežiūros turi būti pagrįsti, aiškūs ir atliekami pagal vieningus principus visoje ES.

Šiuo metu dar trūksta metodikų, rekomendacijų, veiklos algoritmų, nepakankamai vykdoma visuomenės sveikatos problemų ir priežiūros stebėsena tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu, tiek tarp skirtingų institucijų. Šis projektas yra būtinas tinkamai pasirengti įgyvendinti naujas ES teisyno nuostatas biocidinių produktų srityje, užtikrinti biocidų autorizaciją esamais pajėgumais, palengvinti naštą, susijusią su biocidų autorizacija ir naudojimu, verslui.

„Eurointegracijos projektai“, įgyvendindami projektą „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“, turės parengti biocidinių produktų valdymo modelio pasiūlymus išsiaiškinant, kiek ir kokių specialistų reikia, taip pat suformuluoti pasiūlymus dėl papildomo finansavimo, specialistų kvalifikacijos tobulinimo, institucijų funkcijų perskirstymo ir struktūros pakeitimų, rinkos priežiūros priemonių koordinuoto ir nedubliuojančio taikymo, reikalingų teisės aktų pakeitimų.

Projekto metu bus sukurtos priemonės, kurias LR sveikatos apsaugos ministerija galės panaudoti tarpžinybinės sveikatos politikos formavimui, rengiant biocidinių produktų autorizaciją, tiekimą į rinką ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, teikiant motyvuotus pasiūlymus dėl valstybės vystymosi krypčių ir galimų pasekmių sveikatai.

***

Biocidiniai produktai yra cheminiai ar biologiniai mišiniai, skirti kontroliuoti kenksmingus organizmus – žmogaus sveikatai, veiklai, gaminamiems ar naudojamiems produktams kenkiančius organizmus, taip pat gyvūnams ar aplinkai kenkiančius organizmus.