UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su Biržų rajono savivaldybe rengia savivaldybės plėtros strateginį planą iki 2020 metų. Europos socialinio fondo ir savivaldybės lėšomis finansuojamu projektu siekiama užtikrinti darnų Biržų rajono plėtros planavimą gerinant savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą.

Šiuo metu galiojantis Biržų rajono plėtros strateginis planas yra parengtas iki 2015 metų. Siekiant ilgalaikės subalansuotos Biržų rajono plėtros, būtinas darnus rajono plėtros planavimas ir ateityje. Įgyvendinus projektą, parengtas strateginis plėtros planas bus paremtas išsamiais aplinkos analizės rezultatais, nustatyti rajono plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai bus orientuoti į kryptingą ir darnią rajono plėtrą, jos suderinamumą su regiono ir visos šalies vystymusi. Įgyvendintas projektas prisidės prie teritorinių socialinių skirtumų mažinimo, pačios savivaldybės veikla taps skaidresnė ir aiškesnė, taip pat labiau orientuota į rezultatus.

„Eurointegracijos projektai“ strateginį plėtros planą rengia keliais etapais. Bus atlikta Biržų rajono socialinės-ekonominės būklės analizė, rajono gyventojų apklausa, suformuluota savivaldybės vizija, tikslai, uždaviniai ir prioritetai, sukurta Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio plano stebėsenos ir tikslinimo tvarka, galiausiai parengtas pats planas.

Biržų rajono plėtros 2016-2020 m. strateginį planą planuojama paruošti per puse metų.