Biržų rajono savivaldybės administracija, rengdama Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginį planą ir siekdama detaliau išnagrinėti kai kurias savivaldybės plėtros sritis, sukurti pilnavertę gyvenimo, poilsio, rekreacijos ir verslo aplinką, numatė atlikti ir sektorines studijas, kurios prisidės prie Biržų rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos įgyvendinimo. Šias studijas patikėta parengti UAB „Eurointegracijos projektai“.

„Eurointegracijos projektai“ per tris mėnesius atliks keturias studijas: Likėnų kurortinės teritorijos statuso suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis studiją, Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studiją, atliekų prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studiją ir atsinaujinančių energijos šaltinių (išteklių) naudojimo plėtros veiksmų Biržų rajono savivaldybėje studiją.

Rengiant pirmąją studiją – Likėnų kurortinės teritorijos statuso suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis studiją – planuojama nagrinėti ir vertinti kurortinių teritorijų išskirtinumą, kurortinės teritorijos statuso suteikimo reikalavimų taikymą, aiškintis, ar nagrinėjamos teritorijos atitinka kurortinės teritorijos statuso suteikimo reikalavimus. Taip pat bus vertinama ekonominė socialinė nauda ir galimos neigiamos pasekmės, siūlomos alternatyvos, atliktas jų kaštų apskaičiavimas ir parinkta optimaliausia alternatyva, sudaryti kurortinės teritorijos statuso suteikimo veiksmų ir šiam statusui gauti reikalingų įgyvendinti priemonių planai.

Atliekant Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studiją, „Eurointegracijos projektai“ ištirs ir išanalizuos Biržų rajono savivaldybės turizmo potencialą ir esamą situaciją turizmo srityje – įmonė tirs kultūrinio, etnografinio palikimo, gamtinio ir kitų sričių turizmo objektus, turizmo paslaugas, informacinę sistemą, rinkodaros priemones ir kita. Įmonė taip pat identifikuos savivaldybės turizmo srities problemas, nustatys jų sprendimo būdus, išnagrinės ekonomines ir finansines turizmo sektoriaus plėtros galimybes ir būdus, numatys plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas.

Atliekų prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studijos rengimo metu užsibrėžta atlikti komunalinių atliekų srautų tvarkymo Biržų rajone analizę, išanalizuoti esamą būklę atliekų prevencijos srityje, nustatyti atliekų prevencijos prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti, taip pat įvertinti jų vertinimo kiekybinius kriterijus ir pan. Galiausiai bus parengta pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis skatinimo ir kontrolės sistema. Šios studijos sudėtinės dalys – Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas iki 2020 m. ir Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Ketvirtojoje studijoje, skirtoje atsinaujinančių energijos šaltinių (išteklių) naudojimo plėtrai Biržų rajono savivaldybėje vertinti, planuojama ištirti ir išanalizuoti biokuro ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) savivaldybėje panaudojimo galimybes šilumos ir elektros gamybai, pateikti pasiūlymus priemonėms, reikalingoms padidinti AEI vartojimą savivaldybėje nustatytiems planiniams rodikliams pasiekti. „Eurointegracijos projektai“ šioje studijoje taip pat nustatys lėšų poreikį AEI naudojimo plėtros veiksmų planui įgyvendinti iki 2020 m. bei parengs AEI panaudojimo plėtros sektorinės studijos su veiksmų planu peržiūros, koregavimo, įgyvendinimo stebėsenos ir rezultatų vertinimo metodiką.