Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Klaipėdos miesto darnų vystymąsi bei plėtrą.

Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo laikotarpiui sudarytos šešios darbo grupės:

-Aplinkos apsaugos darbo grupė, koordinuosianti aplinkos taršos kontrolės, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, ekosistemų stabilumo išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos klausimus;

-Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė, koordinuosianti ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;

-Socialinės aplinkos darbo grupė, koordinuosianti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;

-Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupė, koordinuosianti švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo klausimus;

-Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė, koordinuosianti urbanistiką ir teritorijų planavimą, paveldosaugą, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;

-Viešojo sektoriaus darbo grupė, koordinuosianti savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių sistemos tobulinimą; žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų, turto valdymą ir paslaugų tobulinimą; gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą; viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio klausimus.

Darbo grupes sudarys didelę patirtį ir kompetencijas turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei bendruomenių atstovai, kurie intensyviai dalyvaus Klaipėdos strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengime nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymo.

Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m. yra rengiamas keliais etapais, kurie apima analizes, miesto gyventojų nuomonių tyrimus bei viešąsias diskusijas, strateginio plėtros plano koncepcijos ir pačio plano projekto parengimą. Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai. Galutinis strateginio plėtros plano dokumentas 2020 metų gruodžio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius ir jų viešas transliacijas.

Kviečiame sekti informaciją Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje, adresu www.klaipeda2021-2030.lt, Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Klaipėdos miesto savivaldybės plėtros.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466