Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ sporto srities veikloms 2020 m.

Programos tikslas: Programa „Erasmus+“ sporto srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų:

– įveikti tokias tarpvalstybines sporto sąžiningumui kylančias grėsmes, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija ir diskriminacija;

– skatinti ir remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą;

– skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir informuotumą apie sveikatinamosios fizinės veiklos svarbą.

Daugiausia dėmesio turi būti skiriama mėgėjiškam sportui.

Remiamos veiklos:

-Bendradarbiavimo partnerystės projektai, kuriais siekiama skatinti sąžiningumą sporto srityje (kova su dopingo vartojimu ir susitarimais dėl varžybų baigties, nepilnamečių apsauga), remti novatoriškus ES gero valdymo sporte principų įgyvendinimo metodus, ES strategijas socialinės įtraukties ir lygių galimybių srityse, skatinti dalyvavimą sporto ir fizinėje veikloje (remti ES fizinio aktyvumo gairių įgyvendinimą, savanorystę, užimtumą sporto srityje, taip pat šios srities švietimą ir mokymą) ir remti ES dvikryptės sportininkų karjeros gairių įgyvendinimą. Šie projektai taip pat apima nedidelius bendradarbiavimo partnerystės projektus, kuriais siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir vienodas galimybes sporte, propaguoti tradicines Europos sporto šakas ir žaidimus, remti ne pelno sporto organizacijų savanorių, trenerių, vadybininkų ir darbuotojų mobilumą bei apsaugoti sportininkus, visų pirma jauniausius, nuo sveikatos ir saugos pavojų šiuo tikslu gerinant treniruočių ir varžybų sąlygas.

-Europos ne pelno siekiantys sporto renginių projektai, pagal kuriuos skiriamos dotacijos atskiroms organizacijoms, atsakingoms už tam tikro renginio planavimą, organizavimą ir tolesnę susijusią veiklą. Vykdant šią veiklą, be kita ko, organizuojama sportininkų ir savanorių mokymo veikla rengiantis renginiui, organizuojamos atidarymo ir uždarymo iškilmės, varžybos, šalutinė su sporto renginiu susijusi veikla (konferencijos, seminarai), taip pat vykdoma tolesnė susijusi veikla, kaip antai įvertinimai ar paskesni susiję veiksmai;

-Politikos formavimo duomenų bazės stiprinimas atliekant tyrimus, renkant duomenis, atliekant apklausas, kuriant tinklus, organizuojant konferencijas ir seminarus, kuriuose skleidžiama Programos šalių ir sporto organizacijų geroji patirtis ir stiprinami ES lygmens tinklai, kad nacionaliniai tų tinklų nariai galėtų pasinaudoti sąveika ir keitimusi informacija su partneriais;

-Dialogas su Europos suinteresuotosiomis šalimis, dažniausiai yra susijęs su metiniu ES sporto forumu ir parama sporto renginiams, kuriuos organizuoja ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės. Prireikus taip pat gali būti organizuojami kiti ad hoc susitikimai ir seminarai, kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti optimalų dialogą su suinteresuotaisiais sporto srities subjektais.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: Bendradarbiavimo partnerystės projektuose gali dalyvauti bet kokio tipo valstybinės įstaigos arba organizacijos (ir, jei yra, jos susijusieji subjektai), veikiančios sporto ir fizinės veiklos srityje. Atsižvelgiant į projekto tikslą, bendradarbiavimo partnerystės projektuose turėtų dalyvauti tinkami ir įvairūs partneriai, įsteigti kokioje nors Programos šalyje arba kurioje nors pasaulio šalyje partnerėje, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, profiliais ir žiniomis ir pasiekti tinkamus ir kokybiškus projekto rezultatus.

Pateikiame pavyzdžius (sąrašas nėra išsamus):

-valstybės įstaiga, atsakinga už sportą vietos, regionų arba nacionaliniu lygmeniu;
-nacionalinis olimpinis komitetas arba nacionalinė sporto konfederacija;
-vietos, regionų, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacija;
-nacionalinė sporto lyga;
-sporto klubas;
-sportininkams atstovaujanti organizacija arba sąjunga;
-organizacijos arba sąjungos, atstovaujančios sporto srities profesionalams ir savanoriams (kaip antai treneriams, vadybininkams ir t. t.);
-organizacija, atstovaujanti judėjimui „sportas visiems“;
-organizacija, veikianti fizinio aktyvumo skatinimo srityje;
-organizacija, atstovaujanti aktyvaus laisvalaikio sektoriui;
-organizacija, veikianti švietimo, mokymo arba jaunimo srityje.

Finansavimo suma: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

-Bendradarbiavimo projektai finansuojami iki 400 000 €
-Smulkaus bendradarbiavimo projektai finansuojami iki 60 00 €
-Europos ne pelno siekiantys sporto renginių projektai nesusiję su Europos sporto savaitės renginiais finansuojami iki 500 000 €
-Europos ne pelno siekiantys sporto renginių projektai susiję su Europos sporto savaitės renginiais finansuojami iki 300 000 €

Didžiausias programos finansavimo įnašo dydis negali viršyti 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų teikimo terminas: Paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 2 d. 18 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159