Kviečiame teikti paraiškas pagal „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ kvietimą

 

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“.

Programos tikslas: stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ metu mechanizmų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos bus teikiamos į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvoms, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekiai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantys bendruomenėje pasibaigus programai.

Programos atviro kvietimo tikslai:

 • Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
 • Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;
 • Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
 • Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
 • Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
 • Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą;
 • Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.

Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ finansavimas bus teikiamas pagal dvi kryptis:

 • Projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;
 • Projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Finansuojamos veiklos:

 • Vietos kultūrinės bendruomenės iniciatyvos, pasitelkiančios kultūrą socialinės sanglaudos skatinimui ir vietos kultūrinės tapatybės stiprinimui;
 • Tvarių kultūros paslaugų, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus projektui, sukūrimas;
 • Kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymas;
 • Bendruomenės iniciatyvos naudojančios kūrybiškos vietokūros metodą – reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimas per kultūrines veiklas.

Finansavimo skyrimas:

Pagal pirmąją kryptį: finansavimas bus skiriamas projektams, naudojantiems kūrybiškos vietokūros metodą, prisidedantiems prie Programos ir šio atviro kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos reikalavimus:

 • Projektams, kurių įgyvendinimo metu bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos į kultūros vertybių registrą įtrauktos nekilnojamosios kultūros vertybės;
 • Projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos vietos savivaldos institucija (savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene;
 • Parengtas tvarkybos darbų projektas arba parengtas statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas bei gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, taip pat (jeigu taikoma) gautas statybą leidžiantis dokumentas, leidžiantis atlikti tvarkomuosius statybos darbus, kaip nurodyta šių gairių 66 punkte;
 • Projekto metu bus organizuojami įvairių formų kultūrinio verslumo mokymai;
 • Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais.

Pagal antrąją kryptį: skirtą į kultūros vertybių registrą neįtrauktų vietų pritaikymui kultūros reikmėms, finansavimas bus skiriamas projektams, naudojantiems kūrybiškos vietokūros metodą bei atitinkantiems šiuo reikalavimus:

 • Projektams, kurių įgyvendinimo metu bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos vietos, neįtrauktos į kultūros vertybių registrą;
 • Projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos vietos savivaldos institucija (savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene;
 • Projekto metu bus organizuojami kultūrinio verslumo mokymai;
 • Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais.

Visi pareiškėjai turi siekti prisidėti prie šių programos rezultato rodiklių:

 • Kultūrinio verslumo mokymų dalyvių skaičius (privalomas abiem kryptims);
 • Atkurtų ir kultūriniams tikslams pritaikytų į kultūros vertybių registrą įtrauktų nekilnojamojo  kultūros vertybių skaičius (privaloma 1 krypčiai);
 • Kultūriniams tikslams pritaikytų vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, skaičius (privaloma 2 krypčiai).
 • Įgyvendintų veiklų ar kampanijų, skirtų kultūrinių išteklių naudojimui skaičius;
 • Parengtų rinkodaros strategijų skaičius;
 • Sukurtų naujų paslaugų skaičius;
 • Į verslumo skatinimo veiklas įtrauktų vietos suinteresuotų šalių skaičius;
 • Projektų naudojančių kūrybiškos vietokūros metodą skaičius;

Paraiškos formoje pareiškėjai privalo nustatyti šių programos rezultatų pradinę ir siektiną vertes:

 • Metinių pajamų padidėjimas dėl projekto veiklų;
 • Mokymų dalyvių, pranešusių apie padidėjusius kultūrinio verslumo gebėjimus, dalis.

Pareiškėjai projektu turi siekti prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos:

 • Įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius;
 • Darbuotojų iš Valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę);
 • Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę).

Finansavimo dydis:

 • Galima finansavimo suma nuo 200 000 iki 1000 000 EUR
 • Paramos intensyvumas – 90 proc.

Paraiškos teikimo terminas : iki 2020 09 30

Daugiau informacijos apie kvietimą galite sužinoti čia

Paslaugų teikimo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ parengia projektinį pasiūlymą ir paraišką, kuri visiškai atitinka kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ pagal 2014-2020 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ gairių pareiškėjams reikalavimus.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159