Kvietimas teikti paraiškas miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia juridinius asmenis teikti paraiškas paramai gauti „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“.

Galimi pareiškėjai: miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

Pareiškėjai gali teikti paraiškas projektams, kuriuos įgyvendinus įsigyjamos transporto priemonės keleiviams vežti, naudojančios elektrą, biodujas, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, vandenilį, naudojančios bet kokią minėtų energijos (kuro rūšių) tipų kombinaciją.

Galima finansavimo suma: 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 20 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų. Finansavimo dydis vienam pareiškėjui:

-55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;

-60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. Eur.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Finansuojamos veiklos:

  1. naujų neeksploatuotų transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatos, įsigijimui:

1.1. elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 1.1.2–1.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;

1.2. naudojančių biodujas;

1.3. naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;

1.4. naudojančių vandenilį;

1.5. naudojančių bet kokią 1.1.–1.4. papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Netinkamos investicijos: netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 66 punkte.

Paraiškos teikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. 17.00 val.

Paraiškų atrankos būdas: konkursinis.

Daugiau informacijos apie kvietimą galite sužinoti čia.

 

Paslaugų teikimo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ gali parengti paraišką, kuri visiškai atitinka kvietimo „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ gairių pareiškėjams reikalavimus ir teikia konsultavimo paslaugas paraiškos vertinimo metu.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802