Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4

 

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4.

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones įsidiegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Reikalavimai pareiškėjams: pareiškėjas yra MVĮ, kuri veikia ne trumpiau kaip vienus metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienus metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai: parama skiriama:

  • įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimui, įskaitant jų gabenimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, įdiegimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas) arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;
  • kitoms projekto veikloms vykdyti būtinoms išlaidoms: darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.

Finansavimo dydis: didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti:

  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų priėmimo terminas: nuo 2020 kovo 23 d. iki 2020 m. liepos 27 d.

 

Dėl išsamesnės Jūsų projekto idėjos aptarimo, atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Povilas Saulevičius

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovas
El. paštas: p.saulevicius@eip.lt
Mob. tel. +370 655 69604