Kviečiame savivaldybių administracijas, mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, teikti paraiškas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Kvietimo tikslas – pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Remiamos veiklos:

  1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose).
  2. Virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas, įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos.
  3. Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Galimi pareiškėjai: Savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas

Finansavimo suma: bendra planuojama finansavimo suma – 1 743 267,00 Eur. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: finansuojama iki 98 proc. projekto vertės. Projekto vykdytojas turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 2 procentus.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos teikiamos iki 2020 m. vasario 24 d. 17 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159