Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Nr. 2.

Šia priemone siekiama sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 281 494 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 250 000 Eur, bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiama veikla: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Galimi pareiškėjai: užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

– mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvaujamokyme (moko). –  mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos.

– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;

– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos;

–  išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti.

–  įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos.

–  salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

–   mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

–   mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

– mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo užsienio valstybėse išlaidos;

– su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;

–  išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei mokymas vykdomas ne nuotoliniu būdu. Mokomų asmenų darbo užmokestis yra tinkamas kaip nuosavas pareiškėjo įnašas.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802