Kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“


Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

Bendras programos tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).
Atviru kvietimu „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“, programos operatorius siekia atrinkti ir paremti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant programos „Sveikata“ 2 rezultato.
Kvietimu bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.
Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai: galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.
Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės juridiniai asmenys.
Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius). Projekto partnerių skaičius neribojamas.

Finansavimui tinkamos veiklos:

 1. naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;
 2. priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas;
 3. patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas;
 4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir šio Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šį specialųjį projektų atitikties kriterijų (šis kriterijus yra privalomas visiems projektams) – projekto metu numatoma įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).
Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šio Programos Rezultato stebėsenos rodiklio įgyvendinimo (rodiklis privalomas):

 • Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, dalis.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):

 • Išplėtotų ir įgyvendintų iniciatyvų, skirtų vaikams ir jaunimui iš pažeidžiamų grupių, skaičius;
 • Vietinių specialistų/paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius.

Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):

 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis
 • Pasitenkinimo partneryste lygis
 • Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius

Bendras kvietimui skirtas biudžetas: 4.000.000,00 eurų. Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų, didžiausia lėšų suma – 250 000,00 eurų. Finansavimo intensyvumas – iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų pateikimo terminas: iki 2020 m. 29 d. 16 val.

Paraiškų atrankos procesas:

 1. Tinkamumo vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).

Daugiau informacijos apie kvietimą galite sužinoti čia

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159