Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

  1. Fizinio aktyvumo skatinimas (Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su fizinio aktyvumo veiklomis. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžta Sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais. Pažymėtina, kad asmens fizinės veiklos įgūdžiams ugdytis reikalingas reguliarus veiklų pasikartojimas.)
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas (Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis*. Sporto inventorius ir (arba) įranga įsigyta projekte turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fizinio aktyvumo skatinimui.);
  3. Sporto renginių organizavimas (Sporto renginių organizavimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis*. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Projekto dalyviais būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai);
  4. Kvalifikacijos tobulinimas (Kvalifikacijos tobulinimas, kai procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su kvalifikacijos tobulinimo veiklų išlaidomis*. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos suprantamos kaip asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, žinių ir įgūdžių gilinimas, naujos sporto specialistų kvalifikacijos įgijimas ar perkvalifikavimas, dvikryptės sportininkų karjeros galimybių plėtra.)

Bendra planuojama finansavimo suma – 13 535 400 Eur.

Sporto projekto paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.

 
EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802