Užimtumo tarnyba skelbia 2020 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką.

Galimi pareiškėjai: įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus atrenkami tie projekto teikėjai, kurių vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo metu steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

-reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

-reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

-skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;

-planuojamos patirti per užimtumo iniciatyvų projektus projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;

-paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

-sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;

-paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (18 835,21 eurų) vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Remiamos veiklos: vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

-užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;

-užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);

-numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;

-vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;

-projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;

-projekto grąžai.

Paraiškų teikimo terminas: Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2020 m. kovo 19 d. tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159