UAB „Eurointegracijos projektai“ įgyvendino praėjusią vasarą pradėtą Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo projektą. Širvintų rajono savivaldybės iniciatyva Savivaldybės administracijoje bei  pavaldžiose švietimo įstaigose įdiegta LEAN sistema, parengtas prašymų į švietimo įstaigas priėmimo ir vertinimo tvarkos aprašas bei apmokyta 80 Širvintų rajono savivaldybės ir pavaldžių švietimo įstaigų darbuotojų.

Tobulinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos bei švietimo pavaldžių įstaigų veiklą buvo nuspręsta nustačius, kad įstaigose trūko kompleksiškų, tarpusavyje gerai koordinuotų veiksmų, kuriais savivaldybės teritorijoje būtų siekiama bendruomenės poreikius atitinkančios viešųjų paslaugų kokybės. Prieš pasirenkant tokios sistemos diegimą, Savivaldybėje buvo nustatyta, kad minimalūs paslaugų kokybės standartai neatitinka šiandienos visuomenės poreikių – asmenų prašymų priėmimo ir vertinimo tvarka neatitinka tikslinių grupių poreikių, nėra nustatytų paslaugų kokybės standartų, trūksta darbuotojų kompetencijos, reikalingos geresniam paslaugų teikimui ir asmenų aptarnavimui. Savivaldybėje taip pat pasigesta principų ir technikų, naudojamų kurti ir pateikti didžiausią vertę vartotojo perspektyvos prasme, išnaudojant mažiausiai išteklių.

Projekto metu įdiegta LEAN sistema padeda optimizuoti aptarnavimo procesus savivaldybės švietimo srityje, o tai leidžia pagerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę visiems suinteresuotiems asmenims. Sistemos diegimo metu taip pat patobulinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir viešojo valdymo institucijų prašymų priėmimo, vertinimo procesai, jiems nustatant vieningą tvarką.

Projekto įgyvendinimas apėmė kelis etapus:
esamos situacijos analizę; LEAN komandų suformavimą; LEAN metodų įgyvendinimo veiksmų planų parengimą, atsakingų asmenų paskyrimą; bazinių LEAN metodų įgyvendinimą; švaistymų mažinimo, palaikomųjų veiklų efektyvumo didinimo LEAN metodų įgyvendinimą; tvarkų, reikalingų diegiant LEAN metodus parengimą; galiojančių prašymų priėmimo ir vertinimo tvarkos bei susijusių teisinių reikalavimų; darbuotojų atliekamų funkcijų teikiant paslaugas; realiai vykdomų ir pagal praktiką nusistovėjusių procedūrų analizes.

LEAN sistemos diegimo metu buvo organizuojami mokymai, kurių metu darbuotojai įgijo specialių žinių apie LEAN sistemos taikymą konkrečioje įstaigoje.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Asta Adamonytė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: a.adamonyte@eip.lt
Mob. tel. 8 620 48697