UAB „Euorintegracijos projektai“ rengia Alytaus miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m.

Baigiantis Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros strategijos tęstinumą, Alytaus miesto savivaldybė rengia Alytaus miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m. Į plano rengimą planuojama įtraukti esamus ir išvykusius Alytaus miesto gyventojus, bendruomenes ir seniūnaitijų atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius bei įvairių sričių specialistus.

Strateginio plėtros plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu rengiamas kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, vystymosi kryptys, išskiriamos priemonės ir veiksmų planas strategijai įgyvendinti.
Alytaus strateginio plėtros plano regimo metu numatoma atlikti visapusišką Alytaus miesto savivaldybės konkurencingumo analizę, identifikuoti konkurencinius pranašumus, išnagrinėti alternatyvias plėtros perspektyvas ir scenarijus. Taip pat nustatyti miesto plėtros viziją, prioritetus, parengti savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos ir kitų šalių paramos lėšų panaudojimo ilgalaikį planą.

Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. dokumentai yra rengiami keliais etapais, kurie apima: situacijos analizes, miesto gyventojų ir į kitus miestus išsikėlusių alytiškių nuomonių tyrimus, miesto bendruomenių ir seniūnaitijų atstovų fokusuotas grupines diskusijas, plano rengime dalyvaujančių žmonių mokymus, plėtros strateginių planų koncepcijos ir metodikos parengimą.

Alytaus miesto strateginio plėtros planavimo dokumentų rengimo laikotarpiui numatyta sudaryti penkias darbo grupes į jas įtraukiant Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos skyrių (padalinių) vadovus ir specialistus, Savivaldybės socialinius-ekonominius partnerius (Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovus, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis). Darbo grupių susitikimų metu bus sprendžiami Alytaus miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, kurios padės kurti nuoseklią miesto plėtrą.

Galutinį strateginio plėtros plano dokumentą teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai numatyta 2020 metų gruodžio mėnesį.

Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma plano rengimo metu vykdyti nuoseklią komunikaciją bei organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius.

Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo metodikos schema pateikiama žemiau esančiame infografike:

Metodikos schema

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466