EIP rengs UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2019-2021 m. strateginės veiklos planą.

Plano rengimo tikslas – užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti įmonės veiklos planavimą.

Strateginiame veiklos plane pateikiami: centro misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys, veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, rodikliai ir programos, strateginiai uždaviniai, veiksmai ir jų matavimo rodikliai, Europos sąjungos, valstybės investicijų projektai, ištekliai, veiklos efektyvumo didinimo kryptys, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai, galimi pavojai ir jų valdymas, strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai. Pateikiama esamos situacijos bei atliekų tvarkymo aplinkos analizė ir apibendrintos išvados, aiškiai įvardintos ir apibūdintos strateginės veiklos kryptys atliekų tvarkymo srityje planuojamu laikotarpiu, parengiamos įmonės veiklos rodiklių vertinimo ir jų stebėsenos sistema bei darbuotojų veiklos vertinimo sistema.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Simas Lubauskas
UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius
El. paštas: s.lubauskas@eip.lt
Mob. tel. 8 652 65807