Biržų švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva įgyvendinsime projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.

Projekto vykdymo metu, Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, jų tėvams/globėjams ir mokytojams psichologinė pagalba bus teikiama dvylikoje Biržų ir Biržų rajono švietimo įstaigų.

Projektu siekiama kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymui(si), akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projekto įgyvendinimo metu psichologinės pagalbos teikimo paslaugas numatyta teikti 3521 val., jas išskirstant į grupinį ar individualų konsultavimą, paskaitas bei klasės valandėles.

Projektą koordinuojantis asmuo:
Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391