EIP Nacionalinei švietimo agentūrai teikia tyrimo apie vaiko individualios pažangos vertinimo situaciją ir kaitą Lietuvoje lyginant dviejų metų (2016 ir 2018 metų) Nacionalinės
švietimo agentūros pateiktus duomenis atlikimo, rekomendacijų pateikimo bei mokytojų ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo paslaugas.

Tyrimo metu siekiama atlikti mokyklų pateiktų duomenų apie vaiko individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą 2016 ir 2018 metais kiekybinę ir kokybinę analizę, ištirti ir įvertinti 2016 ir 2018 metų vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo pokytį Lietuvos mokyklose, nustatyti, ar pokytis turėjo reikšmės vaiko pasiekimams ir pažangai bent 4-iose įvairaus dydžio ir konteksto savivaldybių mokyklose. Remiantis tyrimo išvadomis bus parengtos rekomendacijos, kaip tobulinti vaiko individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą mokyklose ir kaip organizuoti mokyklos savininko lygmeniu vaiko individualios pažangos stebėjimą ir pagalbos teikimą mokykloms. Remiantis tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis taip pat bus parengtos švietimo darbuotojų (pedagogų, mokyklos vadovų, švietimo pagalbos įstaigų atstovų, mokyklos savininko atstovų) kvalifikacijos tobulinimo programos.

Tyrimo rezultatai bei kvalifikacijos tobulinimo programos metmenys bus pristatomi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms.

 

Projektą koordinuoja

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. p. i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391