Klaipėdos rajono savivaldybė – viena iš sparčiausiai augančių šalyje pagal gyventojų skaičių. Todėl siekiant užtikrinti darnų rajono vystymąsi ir plėtrą būtinas ir planavimas. Ankstesni strateginiai planai baigia galioti jau kitais metais, tad būtina parengti naujus ateinančiam dešimtmečiui. 2020-2030 metams bus rengiamas ne tik strateginis plėtros planas, bet ir turizmo plėtros planas bei rajono kultūros strategija.

Strateginis plėtros planas – institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra suformuluojamos institucijos vizija ir strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos, šių programų tikslai ir siekiami rezultatai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Klaipėdos rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo tikslas – užtikrinti nuoseklią ir strategiškai suplanuotą Klaipėdos rajono plėtrą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį Klaipėdos rajono plėtros strateginį planą 2009–2020 m.

Siekiant užtikrinti nuoseklią turizmo plėtrą, Klaipėdos rajono turizmo plėtros plano iki 2030 m. rengimo metu įvertinamas šiuo metu galiojančiame turizmo plėtros plane iki 2020 m. numatytų tikslų pasiekimas, rajono turizmo plėtros vizijos ir krypčių aktualumas, vertinant šiandienos ir ateities tendencijas bei iššūkius. Atsižvelgiant į atliktą analizę, rengiama nauja Turizmo plėtros plano koncepcija, formuluojama vizija, siekiami pokyčiai, strateginiai tikslai, prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

Kultūros plėtrą Klaipėdos rajone vertinant kaip itin svarbią ir neatsiejamą nuo visuomeninio gyvenimo, į rajono plėtros strateginį planavimą yra įtraukiama ir Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m., kuria siekiama išgryninti Savivaldybės kultūros plėtros kryptis iki 2030 m. Naujoji rajono kultūros strategija apims Savivaldybėje veikiančių ir su kultūra susijusių įstaigų tinklo ir turimų resursų pritaikymą, bendrosios kultūros ugdymą, profesionalaus meno sklaidą, etninės kultūros puoselėjimą, bendruomenės kūrybiškumo ugdymą laisvalaikiu ir kt.

Klaipėdos rajono plėtros strateginio planavimo iki 2030 m. dokumentai yra rengiami keliais etapais, kurie apima situacijos analizes, rajono gyventojų nuomonių tyrimus, plėtros strateginių planų koncepcijos ir pačių planų parengimą.

Klaipėdos rajono plėtros strateginio planavimo dokumentų rengimo laikotarpiui numatyta sudaryti tris darbo grupes, į jas įtraukiant Savivaldybės administracijos darbuotojus, seniūnijų atstovus, atskirų sričių specialistus, Savivaldybės tarybos narius. Planų rengimo metu taip pat sudaromos focus grupės, į kurias įtraukiami Savivaldybės socialiniai-ekonominiai partneriai, bendruomenės nariai, atskirų sričių specialistai, atliekami Savivaldybės gyventojų tyrimai.

Plėtros strateginių planų parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai. Galutinis strateginių plėtros planų dokumentas 2020 metų vasarą bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Asta Vaitkevičienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: a.vaitkeviciene@eip.lt