EIP Nacionalinei švietimo agentūrai teikia mokymų organizavimo paslaugas krizių valdymo ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir pagalbos vaikams galimybių mokykloje temomis.

Krizių valdymo mokymų  tikslas – suteikti mokymų dalyviams žinių ir įgūdžių, kurie padės ikimokyklinio ugdymo įstaigos krizių komandai pritaikyti bendruosius krizių valdymo principus konkretaus įvykio metu savo įstaigoje. Bus aptarta, kaip atpažinti krizinį įvykį ir įvertinti jo galimas pasekmes, kaip krizės metu informuoti ir kalbėtis su ikimokyklinio ugdymo įstaigos personalu, vaikais, jų tėvais, žiniasklaida, kokie yra pagrindiniai krizinės pagalbos principai. Mokymų  metu bus pristatytos rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose, patvirtintos 2018 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-229, aptariamas praktinis jų taikymas.

Mokymai  skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams ir krizių valdymo komandų nariams, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams. Vienos dienos mokymai bus organizuojami 15 grupių  (400 dalyvių) įvairiuose Lietuvos miestuose.

Smurto artimoje aplinkoje  atpažinimo ir pagalbos vaikams galimybių mokykloje  mokymų metu dalyviai susipažins su įstatymais, reglamentuojančiais vaikų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sritį; aptars „Rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje“, patvirtintų 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625 praktinių nuostatų taikymą; gilinsis į  vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais; mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) pokalbio, bendravimo su vaikais principus bei veiksmus, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje; pagalbos galimybes mokykloje; bendradarbiavimo aspektus su kitomis institucijomis.

Mokymai organizuojami ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovams, mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. Vienos dienos mokymai bus organizuojami 19 grupių  (500 dalyvių) įvairiuose Lietuvos miestuose.

Nacionalinei švietimo agentūrai mokymo organizavimo paslaugas planuojama suteikti iki 2019 m. gruodžio 6 d.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391