projektu-rengimas-viesajam

UAB „Eurointegracijos projektai“ daugiausia specializuojasi viešojo sektoriaus įstaigų konsultacijų veikloje. Įmonės paslaugomis naudojasi savivaldybės, ministerijos, ligoninės, švietimo, socialinių paslaugų įstaigos ir įvairios ne pelno siekiančios organizacijos.

ES PARAMOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS

Mūsų įmonės specialistai yra sukaupę didesnę nei 15 metų dokumentacijos, reikalingos Europos Sąjungos paramai gauti, rengimo patirtį. Projektai rengiami įvairių sričių viešojo sektoriaus organizacijoms.

ES projektai rengiami pageidaujant:

 • atnaujinti viešąją infrastruktūrą
 • apmokyti darbuotojus
 • atnaujinti įrangą
 • tobulinti socialines, kultūros, sveikatos ir kitų sričių paslaugas
 • ir kt.

Su detalesne informacija siūlome susipažinti šioje interneto svetainėje

Mes siūlome 5 žingsnių darbo procesą:

1 žingsnis. Projekto inicijavimas

 • Mūsų įmonės specialisto konsultacija
 • Kliento situacijos analizė
 • ES paramos gavimo galimybių įvertinimas
 • Projekto vadovo paskyrimas dokumentacijos rengimui

2 žingsnis. Projekto rengimas

 • Problematikos identifikavimas ir projekto idėjos suformavimas
 • Informacijos surinkimas – klausimynų sudarymas ir kt.
 • Reikalingos dokumentacijos pagal konkrečią priemonę rengimas
 • Tarpinių ir galutinių rezultatų derinimas su klientu

3 žingsnis. Projekto pateikimas agentūrai

 • Parengtos dokumentacijos komplektavimas
 • Parengtos dokumentacijos pateikimo laiku užtikrinimas pagal konkrečią priemonę

4 žingsnis. Projekto vertinimas

Trukmė: 2-3 mėn. laikotarpis

 • Nuolatinis bendravimas su agentūra paraiškos vertinimo metu
 • Parengtos dokumentacijos koregavimas atsižvelgus į pastabas

5 žingsnis. Sutarties dėl paramos skyrimo su agentūra pasirašymas

 • Sprendimo dėl projekto finansavimo ir paramos skyrimo priėmimas

Projekto tęstinumas

Kad projektas vyktų sklandžiai siūlome šias projekto administravimo paslaugas:

 • viešųjų pirkimų organizavimas
 • mokėjimo prašymų rengimas
 • komunikacijos su įgyvendinančiąja agentūra vykdymas
 • projekto viešinimo užtikrinimas
 • galutinės ataskaitos rengimas

Paslaugų trukmė: 5 metų laikotarpis (skaičiuojant nuo paramos skyrimo projekto įgyvendinimui sutarties pasirašymo dienos).

Sulaukus ES paramos, viešosios institucijos gali:

 • kurti viešąją infrastruktūrą
 • didinti veiklos efektyvumą ir darbo našumą
 • atnaujinti įvairių sričių techninę ir technologinė bazę
 • gerinti įstaigos finansinę situaciją gavus ES paramos lėšas

Taip pat auga institucijos konkurencingumas, juntama didelė įtaka ir nauda fizinės infrastruktūros gerinimui.

STRATEGINIS PLĖTROS PLANAVIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Strateginio planavimo pradžia Lietuvos viešajame sektoriuje – 1998 m., kuomet buvo apsispręsta valstybės biudžetą formuoti programiniu principu. Nors šis pirmasis strateginio planavimo projektas apėmė tik LR Vyriausybės lygmenį, tačiau per kelis metus pirmuosius plėtros planus jau turėjo ir dalis šalies savivaldybių.

Kitas svarbus Lietuvos viešojo sektoriaus strateginio planavimo plėtros etapas prasidėjo 2000 m., kai LR Vyriausybės nutarimu (Nr. 112/50) buvo patvirtinta strateginio planavimo metodika. Nors po 2000 m. buvo parengta daug šio dokumento pakeitimų ir tobulinimų, pastarojo teisinio dokumento atsiradimas pademonstravo valstybės siekį judėti į priekį.

Lietuvoje strateginis planavimas apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu nustatomos:

 • institucijos veiklos kryptys
 • būdai vykdyti misiją ir viziją
 • pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius

Nors strateginis planavimas yra itin svarbus viešojo sektoriaus institucijoms (ypač savivaldybėms) formuojant tikslingą plėtrą, tačiau daugelyje viešojo sektoriaus įstaigų šis procesas vis dar taikomas ne kompleksiškai, o tik fragmentiškai.

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje padeda sukurti racionalią valdymo sistemą, grįstą subalansuotos plėtros principais. Tai leidžia viešajam sektoriui:

 • veiksmingiau naudoti lėšas
 • koordinuoti įvairių sektorių programas
 • koordinuoti programų įgyvendinimą

Tačiau iki šiol vis dar išliekanti viena svarbiausių viešojo sektoriaus problemų – žmogiškųjų išteklių, turinčių reikalingas strateginio planavimo žinias ir įgūdžius, trūkumas. Daugeliui viešojo sektoriaus įstaigų yra sudėtinga kokybiškai parengti išsamų, detalų plėtros planą, todėl rengiant strateginius plėtros planus, svarbus vaidmuo tenka profesionaliems konsultantams ir ekspertams.

„Eurointegracijos projektai“ viešojo sektoriaus įstaigas konsultuoja nuo 2003 metų. Mes galime ne tik surinkti ir susisteminti savalaikę, teisingą, kokybišką, patikimą, pakankamą ir aiškią informaciją strateginiam plėtros planui parengti, tačiau ir turime profesionalių įgūdžių, reikalingų parengti išsamią strateginio plėtros plano analizę. UAB „Eurointegracijos projektai“ konsultantai ir ekspertai gali identifikuoti strateginei plėtrai svarbiausius sektorius, kurie turėtų būti analizuojami rengiant atskiras sektorines studijas, taip pat žino, kaip geriausiu būdu šių studijų rezultatus integruoti į strateginį plėtros planą.

Siekdami kokybiškai ir išsamiai parengti strateginį plėtros planą, o taip pat tinkamai numatyti plėtros kryptis bei priemones, mes į strateginio planavimo procesą įtraukiame politikus, socialinius ekonominius partnerius, bendruomenės atstovus, įvairių lygių administracijos darbuotojus. Tam tikslui suformuojame už strateginio plėtros plano rengimą atsakingas darbo grupes, organizuojame darbo grupių susitikimus. Mes taip pat galime pasiūlyti profesionalių moderatorių paslaugas.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAVIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Strateginis veiklos planavimas viešajame sektoriuje yra svarbus instrumentas, sudarantis sąlygas:

 • greičiau prisitaikyti prie aplinkos pokyčių
 • racionaliau panaudoti biudžeto lėšas
 • efektyviau įgyvendinti numatytas programas

Rengiant viešojo sektoriaus įstaigų strateginius veiklos planus, dažniausiai remiamasi LR Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika. Nors ši metodika nėra pritaikyta ir privaloma, joje numatyti pagrindiniai strateginio veiklos plano rengimo principai, kuriais remiantis rengiami veiklos planai. Dauguma viešojo sektoriaus organizacijų ir įstaigų turi pasirengę ir pasitvirtinę savo strateginio planavimo tvarkas, kurios reglamentuoja strateginio veiklos plano rengimą, svarstymą, tvirtinimą taryboje bei įgyvendinimo priežiūrą ir koregavimą. Šiose tvarkose dažnai nurodomi atskirų strateginio veiklos plano dalių rengimo terminai, tačiau šių terminų dažnai nesilaikoma, todėl vėluoja veiklos plano parengimas, tvirtinimas ir atnaujinimas. Nors veiklos planas turėtų būti rengiamas kiekvienais metais 3-jų metų laikotarpiui, dalyje įstaigų šio principo nesilaikoma.

Parengus strateginį veiklos planą, dažniausiai nustatomi 3 lygių vertinimo kriterijai:

 • efekto
 • rezultato
 • produkto

Strateginio veiklos plano vertinimo kriterijai sudaromi atsižvelgiant į tikslus bei uždavinius ir sudaro galimybę visapusiškai įvertinti pokytį svarbiausiose institucijos veiklos srityse per nustatytą laikotarpį. Vertinimo kriterijai turi parodyti strateginio veiklos plano programų rezultatų kiekybinę ir kokybinę išraišką, tačiau dažnai šių kriterijų formulavimui ir prognozuojamų reikšmių numatymui skiriamas nepakankamas dėmesys. Dažnai pasitaiko kriterijų, kuriuos sunku arba neįmanoma išmatuoti, vertinimui naudojami apklausos duomenys (nors tokios apklausos viešajame sektoriuje dažnai nėra atliekamos), kriterijai nepakankamai atspindi veiklos tikslų pasiekimą. Planuojamos vertinimo kriterijų reikšmės dažnai pateikiamos nepakankamai įvertinus galimybes, o šių reikšmių pasiekimas dažnai visai nevertinamas.

Pagrindinės kliūtys su kuriomis susiduriama rengiant strateginį veiklos planą:

 • nepakankama planavimo patirtis
 • nepakankami administravimo specialistų gebėjimai strateginio planavimo srityje
 • įgūdžių ir žinių stoka detalizuojant iškeltus, tikslus ir uždavinius
 • strateginio planavimo skyriaus nebuvimas ar darbuotojų trūkumas už planavimą atsakingame įstaigos padalinyje

Dėl šių priežasčių neretai strateginiai veiklos planai yra nepakankamai suderinami su valstybės strateginio planavimo bei ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, o taip pat su patvirtintu įstaigos biudžetu.

Įvertinant aukščiau pateiktas strateginio planavimo kliūtis, o taip pat siekiant užtikrinti savalaikį ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį strateginio veiklos plano rengimo procesą, būtina didinti administravimo specialistų gebėjimus strateginio planavimo srityje. Tam rekomenduojamos išorės ekspertų konsultacijos bei mokymai, ar, esant reikalui, strateginio veiklos plano rengimą koordinuosiančios organizacijos paslaugų pirkimas.

„Eurointegracijos projektai“ viešojo sektoriaus įstaigas konsultuoja ir jų strateginius veiklos planus rengia jau daugiau nei 15 metų. Mūsų įmonė gali konsultuoti viešojo sektoriaus įstaigas tol, kol už strateginių planų rengimą paskirti darbuotojai įgyja pakankamą kompetenciją savarankiškai rengti strateginius veiklos planus. Strateginių veiklos planų rengimas yra viena pagrindinių įmonės kompetencijų. Mes Jūsų įstaigos strateginį veiklos planą parengsime laiku, kokybiškai ir suderinę su valstybės strateginio planavimo bei ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, o taip pat su patvirtintu įstaigos biudžetu.

KOMPLEKSINĖS GALIMYBIŲ STUDIJOS

Įmonė rengia plačios apimties kompleksines galimybių studijas, atlieka plačios apimties tyrimus. Įmonė turi patirties rengiant plačios apimties turizmo, verslo plėtros, įvaizdžio, transporto, sporto ir laisvalaikio, švietimo, kultūros ir kitų sričių galimybių studijas.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMAS

Įmonės specialistai diegia kokybės vadybos sistemas savivaldybėse ir viešojo sektoriaus organizacijose. Įmonės specialistai yra įdiegę kokybės vadybos sistemas 3 Lietuvos savivaldybėse.

BVM DIEGIMO PASLAUGOS

Bendrasis vertinimo modelis (toliau – BVM) yra kokybės vadybos metodas, parengtas vadovaujantis Europos kokybės vadybos fondo Tobulumo modeliu ir Vokietijos Valdymo mokslų universiteto parengtu Speyer modeliu. Šis modelis remiasi prielaida, kad puikūs organizacinės veiklos, į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų ir poveikio visuomenei rezultatai yra pasiekiami per vadovų veiklą valdant strategiją ir planavimą, žmones, partnerystes ir išteklius bei procesus. Modelis suteikia galimybę vienu metu į organizaciją pažvelgti iš skirtingų pusių, atlikti holistinę organizacijos veiklos analizę. Įmonės specialistai yra įvykdę 1 BVM diegimo sutartį Lietuvos savivaldybėse.